بیمتال (رله حرارتی) هیوندای

_
بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 0.34 تا 0.5 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 0.5 تا 0.7 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 0.6 تا 0.9 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 0.8 تا 1.2 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 1.1 تا 1.6 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 1.5 تا 2.1 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 2 تا 3 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC

بیمتال hyundai

بیمتال Hyundai

مشخصات
رنج از 2.8 تا 4.2 آمپر
جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC