بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 0.34 تا 0.5 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 0.5 تا 0.7 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 0.6 تا 0.9 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 0.8 تا 1.2 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 1.1 تا 1.6 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 1.5 تا 2.1 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 2 تا 3 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC
بی متال هیوندای

بیمتال Hyundai

 • رنج از 2.8 تا 4.2 آمپر
 • جهت کنتاکتور آمپر فریم 18
 • ولتاژ کارکرد تا 690 ولت AC