کلید حرارتی هیوندای (محافظ موتور)

_
کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 0.1 تا 0.16 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 0.16 تا 0.25 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 0.25 تا 0.4 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 0.4 تا 0.63 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 0.63 تا 1 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 1 تا 1.6 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 2.5 تا 4 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 4 تا 6.3 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 24 تا 32 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 9 تا 14 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 15KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 13 تا 18 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 15KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 20 تا 25 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 15KA

کلید حرارتی HMMS-32K

کلید حرارتی HMMS-32K

برند هیوندای
رنج 24 تا 32 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 100KA

کلید حرارتی HMMS-80K

کلید حرارتی HMMS-80K

برند هیوندای
رنج 25 تا 40 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 50KA

کلید حرارتی HMMS-80K

کلید حرارتی HMMS-80K

برند هیوندای
رنج 40 تا 63 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 50KA

کلید حرارتی HMMS-80K

کلید حرارتی HMMS-80K

برند هیوندای
رنج 56 تا 80 آمپر
ولتاژ نامی VAC 690
قدرت قطع 50KA