کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 0.1 تا 0.16 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 0.16 تا 0.25 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 0.25 تا 0.4 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 0.4 تا 0.63 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 0.63 تا 1 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 1 تا 1.6 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 2.5 تا 4 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 4 تا 6.3 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 24 تا 32 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 9 تا 14 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 15KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 13 تا 18 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 15KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 20 تا 25 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 15KA
کلید حرارتی هیوندای

کلید حرارتی HMMS-32K 

 • برند: هیوندای
 • رنج: 24 تا 32 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 100KA
HMMS-80K

کلید حرارتی HMMS-80K

 • برند: هیوندای
 • رنج: 25 تا 40 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 50KA
HMMS-80K

کلید حرارتی HMMS-80K

 • برند: هیوندای
 • رنج: 40 تا 63 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 50KA
HMMS-80K

کلید حرارتی HMMS-80K

 • برند: هیوندای
 • رنج: 56 تا 80 آمپر
 • ولتاژ نامی: VAC 690
 • قدرت قطع: 50KA