کنتاکتور هیوندای

_
کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 9 آمپر، 4 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
9 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 12 آمپر، 5.5 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
12 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 18 آمپر، 7.5 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
18 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 25 آمپر، 11 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
25 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 32 آمپر، 15 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
32 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 40 آمپر، 18.5 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
40 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 50 آمپر، 22 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
50 آمپر
24V AC

کنتاکتور هیوندای

کنتاکتور هیوندای 65 آمپر، 30 کیلو وات

مشخصات
بوبین 220VAC
کنتاکتور سه فاز
65 آمپر
24V AC